Joggeli söll ga Bierli schüttle “Es schickt dr Herr dr Joggeli us er söll go Birli schüttle. Joggeli wott nid Birli schüttle, d’ Birli wei nid...